เชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 2

เชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 2
Promoting life science innovation with investment II
(Promoting i with i)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ห้อง Sapphire 1-2 โรงแรม Novotel ประตูน้ำ กทม.

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย Seminar session, Business pitching (ประกาศรายชื่อโครงการที่จะขึ้นpitching ประมาณปลาย เดือนเมษายน) และ Business matching เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยการลงทุนและเพื่อแสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือผลักดันให้เกิดจากใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้ในลำดับต่อๆ ไป

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (investor)และ นักลงทุน (venture capital)

ประโยชน์ที่จะได้รับ :
1. ได้รับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และแหล่งทุน
2. มีโอกาสเข้าถึงนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
3. เกิดการทำ Licensing agreement ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย
4. มีการสนับสนุน Translational Research Fund. จาก TCELS และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แก่โครงการที่ผู้ประกอบการมีความสนใจจะร่วมลงทุน
5. มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง เช่น ประชุมอบรม Entrepreneur workshop

กำหนดการรับสมัคร : วันนี้ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม (ไม่เก็บค่าใช้จ่าย)
กรุณารอยืนยันผลการสมัครเข้าร่วมงานและที่นั่งจากเจ้าหน้าที่