Blog

Thailand Lab 2017 and Promoting I with I episode 3

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) นำภาพกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting life science innovation with investment Episode 3” และงาน Thailand lab 2017 ที่จัดร่วมกันกับพันธมิตร ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 มาถ่ายทอดให้สมาชิก ค่ะ ผู้แทนสมาคมได้เข้าร่วมการพิธีเปิดงานไทยแลนด์แลปในช่วยสายๆ ของวันที่ 6 กันยายน 2560 ในงานมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานมากมาย ซึ่งคุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบริษัทผู้จัดงาน VNU Exhibitor Asia Pacific จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทสมาชิกน้องใหม่ของสมาคมไทยไบโอขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานแถลงนโยบายของผู้จัดงานนี้ เพื่อที่มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี และงานประชุมนานาชาติ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ชีววิทยา และการลงทุนด้านไบโอเทคโนโลยี…. (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://m.posttoday.com/social/PR/513648) ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ตัวแทนสมาคมได้เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ”โครงการพัฒนายา ชีววัตถุและวัคซีน เพื่อลดการนำเข้า และเพิ่มการส่งออก” […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยจัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจชีวภาพ

จบลงไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ …สำหรับโครงการ ThaiBIO Knowledge Sharing หรือกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้วิทยาการ (update) ความรู้และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจชีวภาพ จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับบริษัทสมาชิกเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันและร่วมกันพัฒน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดการสัมมนาในครั้งที่ 1 อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจชีวภาพ”(Intellectual property with Bio Business) โดยสมาคมไทยไบโอได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการสมาคมฯ ในการเป็นแม่งานจัดเตรียมการประชุม และได้วิทยากรมืออาชีพ นักจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง และบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จากบริษัท เร้าส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอีกบริษัทที่เข้ามาร่วมแบ่งปัน และทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ได้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ ห้องประชุม Hexane ชั้น 12 ของตึก 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ISO/TC276

ดร.วสันต์ อริยพุฑธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย พร้อม ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ 12 กย. 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานการประชุม เจ้าภาพสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โดยได้เชิญตัวแทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ มาตรฐานต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน ISO/TC276 นี้ด้วย มาให้ข้อมูลการร่วมดำเนินงาน ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโลก ชื่อว่า “ISO/TC 276” ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการกำหนด bioprocess อาจจะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ์เกษตรไทย […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI) และเข้าฟัง สัมมนา “Foresight – Lessons for Its Future Impact and Long-term Planning”  “การมองอนาคต หรือ Foresight เป็นการทำงานที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน และถูกจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ IFI ของไทยแห่งนี้ อยู่ภายใน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ national innovation agency thailand (NIA) เป็นสถาบันเฉพาะทาง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของประเทศ  โดยมียุทธศาสตร์เป้าหมาย ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเข้มแข็ง 2. ระบุแนวโน้มอนาคตที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3. พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเครื่องมือทางนวัตกรรม […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานในพิธีลงนามการเปิด ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND)

            วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานในพิธีลงนามการเปิด ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND) ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวต้อนรับ และแจ้งว่าศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็น platform ของความร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ในการเปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ MIND” ครั้งนี้ มีรัฐมนตรี (รมต.) และรัฐมนตรีช่วย (รมช.) 3 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเป็นเกียรติให้ปาฐกถาในงาน ซึ่งทางผู้เข้าร่วมงานจากสมาคมฯ ได้รับฟังและจับใจความเพื่อขอส่งต่อมา ณ ที่นี้ เริ่มจาก นพ.อุดม คชินทร […]

สมาคมร่วมจัดกิจกรรม อบรมการนำเสนอผลงาน ให้กับ Innovator เพื่อเตรียมความพร้อม นักวิจัยที่จะนำผลงานวิจัยมานำเสนอในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน Promoting I with I ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (สอทช.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรม อบรมการนำเสนอผลงาน ให้กับ Innovator เพื่อเตรียมความพร้อม นักวิจัยที่จะนำผลงานวิจัยมานำเสนอในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน (Promoting Life Science Innovation with Investment หรือ Promoting I with I) ครั้งที่ 2/2561 ในงานนี้ ทางสมาคมได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานการเสนอผลงาน เจราจับคู่ธุรกิจต่อผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน Promoting Life Science Innovation with Investment หรือ Promoting I with I ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 11 […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเดินทางเข้าร่วมงาน Bio World Congress on Industrial Biotechnology ณ Pennsylvania Convention Center และ กิจกรรมต่างๆในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถนะทางการแข่งขันของไทยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2561 จัดโดยเจ้าภาพร่วมจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  นอกจากคณะทำงานจากหน่วยงานเจ้าภาพแล้ว คณะเดินทางประกอบด้วยผู้แทนจาก Food innopolis สวทน., สมาคมไทยไบโอ และ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านชีวภาพที่มีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกจากนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น จำนวน 4 ผลงาน อาทิเช่น …บริษัท Green Innovation Biotechnology (GIB) ผลิตภัณฑ์ วัคซีนพืช Natural Plant Vaccine เป็นสารที่ผลิตได้จากวัสดุทางธรรมชาติมีผลในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืชหลากหลายชนิด ทำให้สามารถทนทานต่อโรคต่างๆ ได้ และ Natural Immune […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เยี่ยมชมงาน KMUTT Creativity & Technology Showcase :series 1

ตัวแทน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO), TMA และ FTI ตบเท้าไปเยี่ยมชมงาน KMUTT Creativity & Technology Showcase :series 1 งานจัด 11-13 มิ.ย. เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ อาคาร KX ชั้น 7 & 8 (ถนนกรุงธนบุรี / BTS วงเวียนใหญ่) ภายในงานพบนวัตกรรมอาหารและการเกษตรมากมายกว่า 50 บูธ ในวันนี้ ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา เลขาธิการสมาคม และผู้อำนวย การศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SCG Packaging เข้าร่วมเสวนาในฐานะตัวแทนจากภาคเอกชนที่ใช้นวัตกรรมนำธุรกิจ บริษัทในเครือ SCG ที่มีอายุยืนยาวมากว่าร้อยปี บริษัทที่มีการปรับปรุงพัฒนาและงานวิจัย อย่างมีระเบียบแบบแผน เก็บภาพงาน และ ข้อมูล บางส่วนมาฝากค่ะ KMUTT […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมงงานประชุมสัมมนา Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy

ผู้แทน ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ballroom A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานจัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดย มี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อน ผ่านการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ด้านเกษตร อาหาร และสมุนไพรของไทย การให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งท่านได้กล่าวชื่นชมกับการทำงานอย่างเข้มแข็งของ วว. มาเป็นปีที่ 55 และเป้าหมายที่เพื่อสร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของประเทศและให้ วว. หาจุดแข็งของตนเองเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป   สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อันได้แก่ 1. การบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ถึงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน SMEs ด้วยนวัตกรรมไปสู่ตลาดโลกด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัมมนาที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของ วว. และพันธมิตร ในด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นครัวโลก […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงาน “Game Changer” สัมมนาของประชาชาติธุรกิจ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) โดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมงาน “Game Changer” สัมมนาของสื่อใหญ่ ประชาชาติธุรกิจ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี   ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (Keynote speech) แสดงปาฐกถา ในห้วข้อ “ผู้กำหนดเกมใหม่ เปลี่ยนอนาคต” ….ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งโลกธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กำหนดเกมส์ เราจะไม่เป็นผู้ตาม มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นเป็นความจริงที่นำมาคิด – เทคโนโลยี ทำให้เกิดนวัตกรรม นวัตกรรมทำให้เกิดจุดเด่น คุณค่าที่แตกต่าง Value driven – ดิจิตอลแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผู้บริโภคกำหนด Demand ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกม – สร้าง New Frontier ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกิดธุรกิจใหม่ๆ จากสังคมที่ตนอยู่ […]

งานเปิดตัวหลักสูตร Bio Startup

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดย สถาบันวิทยาการ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)  จัดงานเปิดตัวและ จัดเสวนาแนะนำหลักสูตร Bio Startup โดย คุณสุวิภา วรรณสาธพ รอง ผอ.สวทช, ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวหลักสูตร     บนเวทีเสวนาได้ระดมพลคนนวัตกรรม เปิดหลักสูตรสร้างนักรบธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย.. โดยมี ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผอ.สถาบันวิทยาการ สวทช, ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รอง ผอ.ศูนย์ไบโอเทคโนโลยี, อจ. อภิทาน ลี รอง ผอ.ศูนย์ออกแบบและวิจัย มจธ. และ ผู้บริหารหลักสูตร DSTARTUP เป็นทีมจากภาคส่วนนักวิชาการ และ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ThaiBIO) ตัวแทนวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม […]

1 2 3 6