กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) จัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing ครั้งที่ 2/2562 ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นำสมาชิกจากภาคส่วนเอกชน นักลงทุน ผู้ประกอบการสายไบโอเทคฯ เข้ารับฟังโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) สิทธิประโยชน์ และ ติดตามความคืบหน้า จาก ดร. รวิภัทร์ ผุดผ่อง ตัวแทนจากฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ วังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง   ดร.รวิภัทร์ เล่าให้ฟังว่า (slide: http://www.thaibio.or.th/wp-content/uploads/2019/07/EECi-Overview-20190625-ThaiBIO-Association.pdf) โครงการพัฒนา EECi เกิดขึ้นจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในสมัยที่ยังเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนั้นเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve) ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 จึงเสนอแนวทางการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ […]

กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

กิจกรรม ThaiBIO Be Your Guest ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ในฐานะประธานกลุ่ม เทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ นำทีมสมาชิกคณะเยี่ยมชมจากภาคส่วนเอกชนนักลงทุน ผู้ประกอบการสายไบโอเทคฯ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็นและ คณาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัยและเปิดบ้านสำนักวิชา..Biomolecular science and engineering (BSE).. ให้คณะผู้ประกอบการได้เข้าชม โดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ เล่าว่า ….. งานวิจัยของ BSE เน้น ชีววิทยาสังเคราะห์ ทำให้ cell ทำงานอย่างที่เราต้องการ โดยปัจจุบันมี […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thaibio) จัดงานThaiBIO Luncheon

สมาคม Thaibio ถือฤกษ์ในโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 จัดงานรวมขุนพลไบโอเทคเมืองไทย ThaiBIO Luncheon เชิญผู้ก่อการก่อตั้งสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมไบโอเทคในเมืองไทยที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหาร เมื่อวันที่ 22 มค. 2562 ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรม เดอะ สุโกศลภายในงาน ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน แถลงสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา และแผนการทำงานของสมาคมฯ ที่เน้นการสร้างเครือข่าย (Networking) โดยการทำหน้าที่เป็นคนเชื่อมโยง สนับสนุน ผลักดัน และประกาศเดินหน้าความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไบโอเทคในเมืองไทย จากนั้น ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดี ม.มหิดล ที่ปรึกษาสมาคมฯ และหนึ่งในผู้ร่วมก่อการ ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาในการก่อตั้งสมาคม ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2553 โดยเกิดมาจากความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากเรามีทรัพยากรชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลาย มีบุคคลากรวิจัย […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานในพิธีลงนามการเปิด ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND)

            วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานในพิธีลงนามการเปิด ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND) ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวต้อนรับ และแจ้งว่าศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็น platform ของความร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ในการเปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ MIND” ครั้งนี้ มีรัฐมนตรี (รมต.) และรัฐมนตรีช่วย (รมช.) 3 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเป็นเกียรติให้ปาฐกถาในงาน ซึ่งทางผู้เข้าร่วมงานจากสมาคมฯ ได้รับฟังและจับใจความเพื่อขอส่งต่อมา ณ ที่นี้ เริ่มจาก นพ.อุดม คชินทร […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเดินทางเข้าร่วมงาน Bio World Congress on Industrial Biotechnology ณ Pennsylvania Convention Center และ กิจกรรมต่างๆในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถนะทางการแข่งขันของไทยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2561 จัดโดยเจ้าภาพร่วมจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  นอกจากคณะทำงานจากหน่วยงานเจ้าภาพแล้ว คณะเดินทางประกอบด้วยผู้แทนจาก Food innopolis สวทน., สมาคมไทยไบโอ และ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านชีวภาพที่มีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกจากนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น จำนวน 4 ผลงาน อาทิเช่น …บริษัท Green Innovation Biotechnology (GIB) ผลิตภัณฑ์ วัคซีนพืช Natural Plant Vaccine เป็นสารที่ผลิตได้จากวัสดุทางธรรมชาติมีผลในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืชหลากหลายชนิด ทำให้สามารถทนทานต่อโรคต่างๆ ได้ และ Natural Immune […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงาน “Game Changer” สัมมนาของประชาชาติธุรกิจ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) โดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมงาน “Game Changer” สัมมนาของสื่อใหญ่ ประชาชาติธุรกิจ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี   ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (Keynote speech) แสดงปาฐกถา ในห้วข้อ “ผู้กำหนดเกมใหม่ เปลี่ยนอนาคต” ….ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งโลกธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กำหนดเกมส์ เราจะไม่เป็นผู้ตาม มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นเป็นความจริงที่นำมาคิด – เทคโนโลยี ทำให้เกิดนวัตกรรม นวัตกรรมทำให้เกิดจุดเด่น คุณค่าที่แตกต่าง Value driven – ดิจิตอลแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผู้บริโภคกำหนด Demand ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกม – สร้าง New Frontier ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกิดธุรกิจใหม่ๆ จากสังคมที่ตนอยู่ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ส่งตัวแทนเข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ของกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐเยอรมนี

วันที่ 14-21 เมษายน 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมเป็นตัวแทนเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bio Economy) ร่วมกับคณะดูงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สวทช. วว. สภาอุตสาหกรรม และ สมาคมไบโอพลาสติก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมชีวภาพ   Biotech business  จะเป็นธุรกิจแห่งอนาคต การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยยั่งยืน เกิด Bioeconomy ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสำคัญสาขาหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางชีวภาพที่มีความสมบูรณ์ มีความหลากหลายสูง ขณะที่ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรเหล่านั้น ยังไม่สมบูรณ์ เต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถพัฒนาให้เกิดการใช้งานให้ทรงคุณค่ให้มากกว่าเดิมได้ โดยการพัฒนาขบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้กากของเสียจากอุตสาหกรรมลดลงหรือเปลี่ยนเป็นศูนย์ โดยใช้ขบวนการจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขบวนการผลิตต่างๆ เข้ามาร่วมด้วยเพื่อแปลงกากอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Bio refinary) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่อไป การดูงานตามลักษณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ นหรือหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นหน่วยงานต้นน้ำในการศึกษาหาเทคโนโลยี ปรับปรุงวิธีการ หรือเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีคุณภาพดีขึ้น เช่น ที่ Forschungszentrum Julich university […]

Bio Startup หลักสูตรสำหรับผู้สนใจสร้างธุรกิจไบโอ (Bio Business )

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดย NSTDA Academy จัดหลักสูตร Bio Startup สำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจไบโอ (Bio business) ธุรกิจที่ถูกจับตามองและเป็นความหวังของนักลงทุน ธุรกิจที่เป็นกระแสความแรงสร้าง Bioeconomy ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมี Potential สูงในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น Bioeconomy  สมาคมไทยไบโอขอเชิญสมัครร่วมหลักสูตร Bio Startup สำหรับคนรุ่นใหม่ ยุค Game changing ผู้นำที่สนใจต่อยอด หรือขยายไลน์ธุรกิจ ต้องการตลาดใหม่ด้านไบโอเทคโนโลยี (New S Curve) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในยุค 4.0  Bio Startup เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ทุกมิติของ Biotechnology และ Startup Business Model เพื่อมุ่งสู่รูปแบบการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบติดเทอร์โบ Course contains 2 Modules  1 : Biotechnology   […]

การประชุมระดมสมองกำหนดทิศทางงานวิจัยไปสู่การใช้งานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) โดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมระดมสมองโดยมี น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนจากบริษัทเอกชน (บริษัท เครือเบธาโกร) และ ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ ติดตามเข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายนักวิจัยโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านชีวภาพ ร่วมถอดรหัสไทยแลนด์ 4.0 แบบบูรณาการทั้งระบบงานวิจัยไปสู่การใช้งานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศมุ่งสู่ Bioeconomy โดยมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.) ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานในการประชุม การประชุมระดมสมองกำหนดทิศทางจัดขึ้นในเช้าวันเสาร์ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ สวทน. โดยท่าน รมว.สุวิทย์ นัดตัวแทนจากแหล่งมันสมองชั้นนำของประเทศ ทปอ. สวทช. สวทน., สนช, วว, ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ตัวแทนจากภาคเอกชนที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานำนวัตกรรม (RDI) มาพัฒนาองค์กร และสมาคม ทั้งหมดกว่า 30 องค์กร เข้าร่วมหารือ ดร.สุวิทย์ […]

งานประชุม Promoting Life Sciences Innovation with Investment (Promoting I with I) ครั้งที่ 4 (1/2561; ปีที่ 2)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เก็บบรรยากาศภายในงาน Promoting I with I ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Pullman G สีลม กรุงเทพ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับเป็นการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา (seminar) เสนอผลงานวิจัย (pitching) นวัตกรรม และการจับคู่ธุรกิจ (business matching) นี้เป็นครั้งที่ 4 มาฝากสมาชิกแฟนเพจ งานเริ่มรับลงทะเบียนกันตั้งแต่ 08.30 น. จากนั้น ดร. ศิรศักดิ์ เทพาคำ รอง ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาตร์ และ ภก.ญ. สุวัฒนา จารุมิลินท์ ตัวแทนคุณ เชิญพร เต็งอำนวย จากบริษัทเกร็ทเทอร์ฟาร์มา อุปนายกสมาคมฯ กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวเปิดการจัดงาน โดยกล่าวว่างานนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างเวทีให้งานวิจัยไทยและภาคเอกชนที่ทำผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพได้มีโอกาสมาพบกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้ เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ต่อประเทศ จาก ศ.เกียรติคุณ […]

1 2