สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thaibio) ขอแสดงความยินดีการก้าวไปอีกขั้นของ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thaibio) ขอแสดงความยินดีการก้าวไปอีกขั้นของ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมไทยไบโอในความสำเร็จของการเจรจาความร่วมมือด้านไบโอเทคโนโลยีเพื่อมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย วันที่ 17 มค. 2562 เจ้าหน้าที่บีโอไอนำทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ, และทีมผู้บริหาร บริษัท Marvel & Novel Business Group Holding Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชม และเจรจาความร่วมมือกับบริษัท Genexine ประเทศเกาหลี โดยมีคณะผู้บริหารของ Genexine ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมเจรจา ทั้งสามฝ่าย มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตยาชีววัตถุขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยทุกระดับชั้นได้เข้าถึงยารักษาโรคร้ายแรงได้มากขึ้นในราคาที่ถูกลง รวมทั้งเป็นการสร้างความสามารถด้านกระบวนการผลิตและบุคลากรตลอดห่วงโชคุณค่าของการผลิตยาชีววัตถุขึ้นในประเทศไทย จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะสร้างเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้

ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ThaiBIO) ร่วมแชร์ประสบการณ์ในเวทีเ​สวนาหัวข้อ “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การสร้างโจทย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา”

ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ThaiBIO)ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในเวทีเ​สวนาหัวข้อ “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การสร้างโจทย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา” ในงานนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จับมือ 21 สถาบัน ร่วมมือสนับสนุน Talent Mobility ปี 2562 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา จากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งในการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมสำรวจ นำเสนอ และรับฟังความคิดเห็น ความพร้อมและความต้องการใช้บริการโรงงานต้นแบบ ระดับขยายขนาดสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ และ ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมเสนอผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับความพร้อมและความต้องการใช้บริการโรงงานต้นแบบ ระดับขยายขนาดสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ โดยหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทค เป็นเจ้าภาพโครงการสำรวจฯ พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบองวีวองส์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ         งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ รักษาการ รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเป็นประธาน กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ และกล่าวเปิดงานประชุม วิทยากรในช่วงแรก คุณ ณัฐพัชร์ โหบาง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบ ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดแผนกความร่วมมือสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบธาโกร หนึ่งในบริษัทสมาชิกสมาคมไทยไบโอ รับหน้าที่รับช่วงสำรวจให้กับสมาคมฯ เข้าทำการสำรวจสัมภาษณ์ และนำเสนอผลการสำรวจความพร้อมของโรงงานต้นแบบระดับขยายขนาดในช่วง เดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2561 จำนวน 10 แห่งจากทั่วประเทศ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมประชุม BCG Economy Forum ในงาน International Conference on Advanced and Applied Petroleum, Petrochemicals, and Polymers 2018 (ICAPPP 2018)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน BCG in action ใน BCG Economy Forum จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ประชุมนี้เป็นหนึ่งหัวข้อในงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมียปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรืองาน ICAPPP 2018 สืบเนื่องจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท พร้อมทีมงานจาก สวทน. นำประชาคมนักวิจัยเข้ายื่นสมุดปกขาว BCG in action ซึ่งเสนอ Bio economy, Circular economy, Green economy (BCG) Model เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย ท่านนายกฯ ได้รับมอบพร้อมท่านยังฝากว่า […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงาน TSB2018

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงาน The 30th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference(TSB 2018) ที่ Convention A&B โรงแรม Ambassador สุขุมวิท 11 ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB) และ ภาควิชา ไบโอเทค มหาวิทยาลัยมหิดล งาน TSB ในปีนี้มีหัวข้อว่า Bridging Research and Sociaty for Biotechnology โดยนอกจากจะเป็นงานประชุมวิชาการ นำผลงานของนิสิตนักศึกษา และ ครู อาจารย์ นักวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีชีสภาพใหม่ๆ ผ่านทาง oral prentation […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อการปลอดล๊อคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคม และ ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมประชุมเพื่อการปลอดล๊อคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพเชิญ ผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่ปรึกษา, ผู้บริหาร, นักวิชาการ, Technology Licensing Officer (TLO), ผู้ประกอบการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การวิจัย, สมาคมไทยไบโอและผู้แทนบริษัทสมาชิกสมาคมฯ เข่น ดร. วาสนา วิจักขณาลัญฉ์ บริษัท Bionet-Asia, น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร บริษัท Green Innovative Biotechnology เข้าร่วมระดมความคิดเห็น โดยมี เลขาธิการ สวทน. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ นั่งเป็นประธานการประชุม และได้กล่าวถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศที่ใช้ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำงานวิจัยหรือร่วมวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ในอดีตที่ผ่านมาเช่น #สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี300% […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยจัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจชีวภาพ

จบลงไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ …สำหรับโครงการ ThaiBIO Knowledge Sharing หรือกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้วิทยาการ (update) ความรู้และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจชีวภาพ จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับบริษัทสมาชิกเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันและร่วมกันพัฒน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดการสัมมนาในครั้งที่ 1 อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจชีวภาพ”(Intellectual property with Bio Business) โดยสมาคมไทยไบโอได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการสมาคมฯ ในการเป็นแม่งานจัดเตรียมการประชุม และได้วิทยากรมืออาชีพ นักจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง และบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จากบริษัท เร้าส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอีกบริษัทที่เข้ามาร่วมแบ่งปัน และทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ได้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ ห้องประชุม Hexane ชั้น 12 ของตึก 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ISO/TC276

ดร.วสันต์ อริยพุฑธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย พร้อม ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ 12 กย. 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานการประชุม เจ้าภาพสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โดยได้เชิญตัวแทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ มาตรฐานต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน ISO/TC276 นี้ด้วย มาให้ข้อมูลการร่วมดำเนินงาน ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโลก ชื่อว่า “ISO/TC 276” ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการกำหนด bioprocess อาจจะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ์เกษตรไทย […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI) และเข้าฟัง สัมมนา “Foresight – Lessons for Its Future Impact and Long-term Planning”  “การมองอนาคต หรือ Foresight เป็นการทำงานที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน และถูกจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ IFI ของไทยแห่งนี้ อยู่ภายใน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ national innovation agency thailand (NIA) เป็นสถาบันเฉพาะทาง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของประเทศ  โดยมียุทธศาสตร์เป้าหมาย ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเข้มแข็ง 2. ระบุแนวโน้มอนาคตที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3. พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเครื่องมือทางนวัตกรรม […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานในพิธีลงนามการเปิด ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND)

            วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานในพิธีลงนามการเปิด ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND) ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวต้อนรับ และแจ้งว่าศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็น platform ของความร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ในการเปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ MIND” ครั้งนี้ มีรัฐมนตรี (รมต.) และรัฐมนตรีช่วย (รมช.) 3 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเป็นเกียรติให้ปาฐกถาในงาน ซึ่งทางผู้เข้าร่วมงานจากสมาคมฯ ได้รับฟังและจับใจความเพื่อขอส่งต่อมา ณ ที่นี้ เริ่มจาก นพ.อุดม คชินทร […]

1 2 3 6