ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ISO/TC276

ดร.วสันต์ อริยพุฑธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย พร้อม ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ 12 กย. 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานการประชุม

เจ้าภาพสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โดยได้เชิญตัวแทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ มาตรฐานต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน ISO/TC276 นี้ด้วย มาให้ข้อมูลการร่วมดำเนินงาน

ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโลก ชื่อว่า “ISO/TC 276” ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการกำหนด bioprocess อาจจะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ์เกษตรไทย และสายพันธุ์จุลินทรีย์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายสูง (hot spot) และอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าทรัพย์สินให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน แต่เราจำเป็นต้องรู้เท่าทัน และพิทักษ์พืชพันธุ์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์แห่งทรัพย์สิน เหล่านี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณค่า และการอนุรักษ์สายพันธุ์ เชื้อพันธุ์ให้เป็นระบบสืบต่อไปให้คนในรุ่นหลัง