ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ThaiBIO) ร่วมแชร์ประสบการณ์ในเวทีเ​สวนาหัวข้อ “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การสร้างโจทย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา”

ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ThaiBIO)ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในเวทีเ​สวนาหัวข้อ “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การสร้างโจทย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา” ในงานนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จับมือ 21 สถาบัน ร่วมมือสนับสนุน Talent Mobility ปี 2562
ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
จากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งในการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ รวมถึง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับทุกภาคส่วน การพัฒนานักวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สกอ. และ สวทน. ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม หรือ Talent Mobility อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2559 โดยในปี 2562 นี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
2. การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย ก่อนไปปฏิบัติร่วมกับภาคเอกชน และ
3. การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา
โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่งที่มีความพร้อมและมีความประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility และร่วมลงนามความร่วมมือได้แก่ (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (14) มหาวิทยาลัยพะเยา (15) มหาวิทยาลัยนเรศวร (16) มหาวิทยาลัยมหิดล (17) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (18) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (19) มหาวิทยาลัยศิลปากร (20) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ(21) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามข่าวเพิ่มเติม
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53481&Key=news2