สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันที่ 11 กันยายน 2562 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสมาคม ThaiBIO – สมาคม BIO จากไต้หวัน TBIA เพื่อความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายในธุรกิจอุตสาหกรรมไบโอเทคของทั้งสองประเทศ ในงาน Food Ingredient 2019 BITEC

 

 

 

 

 

 

 

และในวันที่ 12 กันยายน สมาคม ThaiBIO จัดเลี้ยงรับรองตัวแทนจากสมาคม TBIA และสมาชิกที่มาร่วมงานเซ็น MOU เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เรียนรู้และ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ