ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าประชุมกับคณะทำงานสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พศ… และหารือแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการและรายการสินค้าหรือบริการของ SME
โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบด้วยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงท่แก้ไข ดังนี้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสรายละเอียด
แก้ไขชื่อหมวด 2 เป็น “พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ”
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ (30%) ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับ สสว.
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง หากผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินกว่าร้อยละสิบให้ซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รายนั้น
ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดสินค้า/บริการที่กำหนด และที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับ สสว.
ให้แต้มต่อ SME ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ 10% (กรณีที่ใช้วิธี e-Bidding ที่ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด)
2. เพิ่มหมวด 9 พัสดุ ส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้
2.1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ สำหรับงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น
2. 2. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้าเสนอราคาแข่งขันกับผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละสาม ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทยรายนั้น
3. เพิ่มหมวด 10 พัสดุส่งเสริมพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการและรายการสินค้าหรือบริการของ SME
ให้สมาคมการค้า รวบรวมและนำส่งรายชื่อผู้ประกอบการ SME (รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี) ให้กับ สสว. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป ผูประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกสมาคมสนใจจะขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามสมาคมที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่เพื่อยื่นหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม