สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) เข้าร่วมการประชุม “SynBio Forum 2022: SynBio for Sustainable Development Goals”

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล กรรมการบริหารสมาคม พร้อมด้วยดร.พิมพ์นภ ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย (Thailand SynBio Consortium) ในงานประชุม “SynBio Forum 2022: SynBio for Sustainable Development Goals” ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย 17 องค์กรผู้ก่อตั้งนำโดย สอวช.
ในปีนี้ได้มีการเปิดตัวสมาชิกภาคีฯ ใหม่อีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท โกลบอล อาร์แอนดี จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ด้วย
ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ SynBio for SDGs: How to link Global SynBio with Thai Economy เพื่อแชร์ประสบการณ์ของการพัฒนา SynBio Industry ผ่านการสร้างเครือข่ายจากสิงคโปร์ (Singapore Consortium for Synthetic Biology) เกาหลีใต้ (Synthetic Biology Research CenterKorea Research Institute of Bioscience and Biotechnology) เยอรมัน (German Association for Synthetic Biology) และไทย
และการเสวนา ในหัวข้อ Application of SynBio for SDGs and BCG ตามแนวทาง (ร่าง) Thailand SynBio Roadmap ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ Research to Market & DeepTech Startup Development, RDI Infrastructure, General Legal & Regulation, Investment & Strategic Funding และ SynBio Academy (Manpower) เพื่อการพัฒนา SynBio Roadmap ประเทศไทยให้สมบูรณ์ และพร้อมที่จะผลักดัน SynBio Industry สู่ธุรกิจ new s-curve ของประเทศไทย