สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)เข้าร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานวิทย์ภูมิภาคทั่วประเทศ และเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)เข้าร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานวิทย์ภูมิภาคทั่วประเทศ เชื่อมโยงธุรกิจไบโอเทค สู่อุตสาหกรรม 4.0….และ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหารกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ในฐานะที่ปรึกษา เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มนักธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค (Regional Science Parks) ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ นำโดย ดร. ชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Promotion Agency – SPA) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ท่านเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติต้อนรับสมาคม ThaiBIO พร้อมร่วมผลักดันอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biotech based industries) ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งแห่งอนาคต (the New S-Curve) ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ในภูมิภาคอาเซียนนี้ได้ไม่ยาก

ต่อจากนั้น วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร. วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยในฐานะที่ปรึกษา กลุ่มไบโอเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อม คณะกรรมการกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

ซึ่งเป็นหนึ่งในมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม และทีมคณะทำงานของอุทยานวิทย์ นำโดย ผศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทย์ให้เกียรติต้อนรับ และพาแนะนำพื้นที่ภายในอุทยาน “Rice Grain auditorium (หอประชุมเมล็ดข้าว)” หนึ่งในแลนด์มารค์ดีไซน์โดดเด่น ใจกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมโยงกับดักงานวิจัย “Bridge of Valley of Depth” ระหว่างมหาวิทยาลัยภาคเหนือทั้ง 7 แห่ง ไปยังผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้เกิดการพัฒนาต่อยอด และสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต รวมทั้งให้เป็นศูนย์กลาง Total Innovation Solution ในแต่ละภูมิภาค
ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็น 1 ใน 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (เชียงใหม่), ภาคอีสาน (ขอนแก่น), ภาคใต้ (สงขลา) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Promotion Agency – SPA) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จะเปิดเป็นศูนย์แรก Grand opening ในวันที่ 4 พค.2561 นี้