ขอเชิญผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 4 (1/2561) (Promoting l with I )

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาตร์ (TCELS) และหน่วยงานส่งเสริมงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(TRF), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(ARDA), ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ (CEMB) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC)
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิตสินค้านวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 (1 / 2561) (Promoting life science innovation with investment IV) ใน 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรม พูลแมน จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ
งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นภายในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพานิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

1.ได้รับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และแหล่งทุน
2. มีโอกาสเข้าถึงนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
3. มีการสนับสนุน Translational Research Fund. จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แก่โครงการที่ผู้ประกอบการมีความสนใจจะร่วมลงทุน
4. เกิดการทำ Licensing agreement ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยเพื่อไปสู่การเปิดผลิตภัณ์ (product line) ใหม่ๆ ของบริษัท หรือได้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยแก้ไขข้อบกพร่องหรือลดต้นทุนการผลิต
5. มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง เช่น ประชุมอบรม Entrepreneur workshop, start up

ในงานดังกล่าวได้มีการคัดเลือกงานวิจัยจากนักวิจัยที่มีศักยภาพสำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (investor)และ นักลงทุน (venture capital) ผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
– อาหารเสริม
– เครื่องสำอาง
– ชุดทดสอบ
– เครื่องมือแพทย์

กิจกรรมในงานประกอบด้วย Seminar session, Business pitching และ Business matching ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ กับนักวิจัยที่มีผลงานที่ผู้ประกอบการสนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้เหมาะสมกับกิจกรรม ได้แก่ ผู้ผลิตเทคโนโลยี (นักวิจัยที่ต้องการผลิตผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม) และ ผู้นำเทคโนโลยีไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ (ผู้ประกอบการ-นักนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, นักลงทุน ( investor /startup/ venture capital) รวมถึงผู้รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (OEM) และ SME ที่มีโรงงานผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิต

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม ที่
https://goo.gl/vRzCUu

ติดตามงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม Promoting I with I ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่https://www.facebook.com/ThaiBIOassociation/posts/2034471443539942