สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thaibio) จัดงานThaiBIO Luncheon

สมาคม Thaibio ถือฤกษ์ในโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 จัดงานรวมขุนพลไบโอเทคเมืองไทย ThaiBIO Luncheon เชิญผู้ก่อการก่อตั้งสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมไบโอเทคในเมืองไทยที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหาร เมื่อวันที่ 22 มค. 2562 ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรม เดอะ สุโกศลภายในงาน ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน แถลงสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา และแผนการทำงานของสมาคมฯ ที่เน้นการสร้างเครือข่าย (Networking) โดยการทำหน้าที่เป็นคนเชื่อมโยง สนับสนุน ผลักดัน และประกาศเดินหน้าความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไบโอเทคในเมืองไทย


จากนั้น ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดี ม.มหิดล ที่ปรึกษาสมาคมฯ และหนึ่งในผู้ร่วมก่อการ ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาในการก่อตั้งสมาคม ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2553 โดยเกิดมาจากความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากเรามีทรัพยากรชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลาย มีบุคคลากรวิจัย นำมาซึ่งงานวิจัยที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้มากมาย แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ในขณะนั้นคือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าการนำงานวิจัยมาใช้ และความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ เทคโนโลยี (อาจารย์และงานวิจัย) กับ ผู้นำเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์มาสร้างอุตสาหกรรม (ผู้ประกอบการไบโอเทคโนโลยี) ซึ่งในครั้งนั้นผู้ร่วมก่อการได้นำ Model ของการทำงานในรูปแบบสมาคม Biotechnology Innovation Organization (BIO USA) ที่จัดงาน Conventionทุกๆ ปี เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคการศึกษา และธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่างานวิจัยและการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.พรชัย กล่าวถึงเพื่อนรุ่นน้องร่วมอุดมการณ์ ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในวงการเทคโนโลยีชีวภาพอีกท่านหนึ่งของประเทศไทย และเป็นผู้ร่วมริเริ่มก่อการก่อตั้งสมาคมฯ และขอบคุณ 7 บริษัทผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม ได้แก่ ปตท., เอส.ซี.จี, เบทาโกร, เบคไทย, พรรณธิอร, ปิโก้ และคีนน์ โดยเพาะ คุณศลีชัย เกียรติภาพันธ์ จากบริษัท ปิโก้ ที่เป็นแม่งานจัด BIO ASIA ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ซึ่งถูกวางให้เป็นงานจัดประชุมทางไบโอเทคโนโลยีของไทยที่จะใช้กระตุ้นความตระหนักรู้ สร้างความเชื่อมโยง ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของประเทศในโซนเอเชียที่มีทรัพยากรที่หลากหลาย มีองค์ความรู้ และสามารถสร้างเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นและความแตกต่าง จากโซนอื่น

ต่อจากนั้นสมาคมฯ เรียนเชิญให้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.พรชัย เป็นตัวแทนมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในปี 2561 ที่ผ่านมา อาทิเช่น น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว บริษัท ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เครือเบทาโกร, ดร. สมนึก จรูญกิจเสถียร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), คุณวิทูรย์ วงศ์หาญกุล บริษัท ไบโอเนท เอเชีย, ดร. ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล บริษัท เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์, คุณ วินิจ เมฆอรียะ บริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด, น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด, คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด, คุณชาญณรงค์ แสงเดือน บริษัท ไบโอไดเวอร์ซิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น จากนั้น คุณวิทูรย์ วงศ์หาญกุล ในฐานะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเข็มกลัด ThaiBIO ให้กับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ และ ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ท่านที่ปรึกษาสมาคมทั้งสองท่าน
นอกจากนี้แล้วผู้แทนบริษัทสมาชิกต่างๆ ยังประกาศจุดยืนสนับสนุนสมาคมฯ ให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไบโอเทคให้กับประเทศเกิดการสร้างเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยต่อไป

สมาคมไทยไบโอ ขอขอบคุณผู้แทนองค์กรต่างๆ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมสังสรรค์ ให้ความเห็น และสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยร่วมกันต่อไป อาทิเช่น ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ สวทช., ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, คุณ สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ตัวแทนผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ตัวแทนนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB), คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น