งาน ThaiBIO Executive Luncheon 2020

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพไทย นำเสนอข่าวงาน ThaiBIO Executive Luncheon 2020

วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้อง Cage room E88 Bangkok ศ. เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาสมาคมฯ มาถึงงานแต่เข้าด้วยความกรุณา เมื่อสมาชิกและแขกผู้ทรงเกียรติทยอยมาถึงงาน ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เชิญ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ ขึ้นกล่าวต้อนรับ เปิดงาน กล่าวถึงสมาคมฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

 

โดยมีใจความว่า สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย หรือ สมาคม ThaiBIO ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 จากกลุ่มผู้ก่อตั้ง 7 บริษัท ประกอบด้วย ปตท, SCG, เบธาโกร, พรรณธิอร, ปิโก้ ,คีนน์ และ เบคไทย ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น สวทช., TCELS., สวทน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ร่วมก่อการ

สำหรับกิจกรรม ThaiBIO Executives Luncheon นี้จัดขึ้นเพียงปีละครั้งในช่วงต้นปี เป็นงานที่สมาคมฯ ตั้งใจรวมผู้คนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศเข้ามาพูดคุยเพื่อตกผลึก เป้าหมาย และทิศทาง ในการผลักดัน สนับสนุน อุตสาหกรรมไบโอเทคในประเทศไทยต่อไป …..งานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 นับจากที่จัดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นครั้งแรก ณ ห้องอาหารเพลิน ถ.วิภาวดี ซึ่งเป็นการพูดคุยกันของ ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารสมาคมฯ ทั้งในอดีต เช่น ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมคนแรก และ คณะกรรมการชุดปี 2559 ซึ่ง

มี น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว จาก บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด เป็นนายกสมาคมฯ สำหรับการจัด ThaiBIO Executive Luncheon ในครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อต้นปี 2562 ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรมสุโกศล เป็นการเคาะระฆังยกระดับการทำงานของสมาคมฯ ในการเป็นผู้ริเริ่ม เชื่อมโยง และสนับสนุน ให้เกิดความเข้มแข็งของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย ในปี 2562 ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ
1.ThaiBIO Executive Luncheon ที่เป็นงานสุดยอดการรวมพลผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสายเทคโนโลยีชีวภาพในเมืองไทย และ ThaiBIO Talks เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์จากบุคคลในสายงานตัวจริงเสียงจริง สุดเข้มข้น เพื่ออัปเดต และตกผลึกใจความสำคัญในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และ ทิศทางสนับสนุนที่จะร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในเมืองไทยต่อไป
2. ThaiBIO News and News letter เป็นการนำเสนอข่าวสารผ่านทาง เพจเฟสบุ๊ค และเวปไซต์ และรวบรวมข่าวสารด้านวิทยาการ งานประชุม สัมมนา การแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไบโอเทคโนโลยี ในทุก cluster ไม่ว่าจะเป็นด้าน การเกษตร ปศุสัตว์ อาหาร เครื่องสำอาง พลังงานชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ วัคซีน ยา และ อุปกรณ์การแพทย์ และ ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องการสื่อสารถึงผู้ประกอบการ ส่งให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกเดือน
3. ThaiBIO Knowledge Sharing/Training การจัดสัมมนาวิชาการ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ให้กับสมาชิก และผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งแรกเป็นเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์และการจดตราสัญลักษณ์แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ทางไบโอเทค สมาคมฯ จัดร่วมกับ สมาชิก 2 บริษัท คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัดในปีที่ผ่านมานี้จัดไป 4 ครั้ง อาทิเช่น บัญชีนวัตกรรม (ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้จากข่าวที่นำเสนอไปแล้ว)
4. ThaiBIO Be Your Guest/Traveling การนำสมาชิกและผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงาน หรือองค์กรที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และมีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในปีที่ผ่านมาสมาคมพาสมาชิกเยี่ยม โรงงานผลิตวัคซืนไบโอเนท-เอเชีย จำกัด, สถาบันวิทยสิริเมธีและโครงการ EECi, โรงงานผลิตสารหวานจากหญ้าหวานชูกาเวียในเครือบริษัทเบคไทย

5. Business Meeting/Exhibition/Exhibitor การร่วมงานหรือจัดงานประชุมธุรกิจ งานแสดงสินค้า งานประชุมวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไบโอเทค โดยในปีที่ผ่านมาสมาคมได้เข้าร่วมงานกับภาคส่วนต่างๆ หลายงานทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น TSB, Thailand Lab, Bio Investment,FI, Bio Japan, Bio USA, และร่วมทำ MOU กับ สมาคม BIO TAIWAN เป็นต้น
นอกจากนี้สมาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ที่สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและความเข้มแข๊งของอุตสาหกรรมไบโอเทคต่างๆ ของประเทศได้ อาทิเช่น การเป็นสะพานเชื่อมโยงการให้เกิดการสร้างงานในประเทศ เช่น BGIC ความร่วมมือของ NBF และ Genexine Inc., เข้าร่วมงาน Synbio ของ บริษัท บางจาก ซึ่งนำเสนอศาสตร์ใหม่ด้าน Biotechnology (Synthetic Bios) ที่เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่จะนำมาใช้ผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งทดแทนและ/หรือเป็นทางเลือกให้กับปัจเจกบุคคล
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินผ่านมาแล้วในปี 2562 นั้นสามารถติดตามได้จาก Facebook และเว็บไซต์ (www.thaibio.or.th) ของสมาคมฯ ซึ่งในปี 2563 นี้สมาคมฯ วางแผนกิจกรรมในแต่ละไตรมาสไว้แล้ว และยินดีรับข้อเสนอจากสมาชิก สนใจกิจกรรมด้านใดก็ให้เสนอมาที่สมาคมได้ (VDO นายกสมาคม : https://www.facebook.com/1666001887053568/posts/2597168070603607/?vh=e&d=n)

หลังจากนั้น เป็นการแจกประกาศษณียบัตรของสมาคมฯ ให้กับสมาชิกเพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไบโอเทคในประเทศต่อไป โดยได้รับเกียรติจากศ. เกียรติคุณ ดร. นพ. พรชัยมา ตังคสมบัติ เป็นผู้มอบประกาศให้กับตัวแทนของบริษัทสมาชิก
จากนั้น ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้กับ ศ. เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ท่านที่ปรึกษาสมาคม ทั้ง 2 ท่าน แล้วจึงเข้าสู่
กิจกรรม ThaiBIO Talks ซึ่งมีแขกรับเชิญพิเศษ 2 ท่าน ใน Spacial Talks คือ ฯพณฯ ท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาโครงการ EEC “บรรยายหัวข้อ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือกับต่างประเทศ” และ ฯพณฯ ท่านจักร บุญหลง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) บรรยายหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับต่างประเทศ” และในช่วงปล่อยของ (Free Talks) ผู้มีเกียรติได้ให้เกียรติร่วมแชร์ประสบการณ์ 5 ท่าน ซึ่งทางสมาคมฯ จะได้ขอมา เรียบเรียง และนำเสนอต่อไป