ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมร่วมประชุมเชิงวิชาการกับศูนย์อนามัยทั่วประเทศ ผ่าน Teleconference ในหัวข้อ “แนวทางการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อไวรัสในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 9 เมษายน 2563 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมประชุมเชิงวิชาการกับศูนย์อนามัยทั่วประเทศ ผ่าน Teleconference ในหัวข้อ “แนวทางการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อไวรัสในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โดยที่ประชุมมีข้อแนะนำการปฏิบัติ ทั้งเรื่องการรักษาสุขอนามัย และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ ประชาชนต้องมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีเช่น การสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่บ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงบนที่สาธารณะ และปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับการพ่นทำความสะอาด บนผิวหนัง ฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ต้องคำนึงถึง ความเหมาะสมของชนิดของสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ลักษณะที่จะนำไปใชั ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับนวัตกรรมที่ยังไม่มีการรับรอง สำนักงานการวิจัยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิธีการควบคุมเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

 

สมาคมฯ นำข้อคิดเห็นของ ดร.วสันต์ นายกสมาคมฯ ในเรื่องสารทำความสะอาดฉีดพ่นจากที่ประชุมมาร่วมแบ่งปันในกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing Online…กิจกรรมรูปแบบใหม่ ติดตามจาก VDO clip ด้านล่าง

# ThaiBIO Knowledge Sharing Online…https://ww w.facebook.com/ThaiBIOassociation/videos/253573865820903/?t=22