ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน)

วันที่ 17 มกราคม 2567 ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ได้รับเกียรติให้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) พร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมโดย ภก.ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ที่ปรึกษากลุ่มฯ และคุณอดุย ขาวละออ รองประธานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ในการนี้ คุณเจริญ แก้วสุกใส ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติร่วมต้อนรับ โดยมีคุณสุปราณี ชนะชัย ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำโรงงาน และคุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ให้เกียรตนำชมโรงงาน
สมาคมไทยไบโอขอนำภาพบรรยากาศและสรุปประเด็นน่าสนใจ ศาสตร์แห่งความสำเร็จในกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และการเป็น Automated Distribution Center ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก มาแบ่งปัน
บริษัท ซีพีแรม จำกัด อยู่ในเครือ CPAll เป็นหน่วยเพื่อผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมกระบวนการผลิตระบบปิดและส่งมอบอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนโดยเน้นระบบการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่ GAP (Good Agricultural Practice) การตรวจคุณภาพวัตถุดิบ, Food safety, ขั้นตอนการผลิต BRC (British Retail Consortium) การบริหารจัดการคุณภาพองค์กรและบุคลากร ISO, TQM (Total Quality Management) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัย มั่นใจ ทุกขั้นตอนเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดกลักตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กร
นอกจากนี้ ซีพีแรมให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมโดยมีการสนับสนุนให้ KPI กับพนักงานที่ค้นพบองค์ความรู้จากการปฎิบัติงานภายในองค์กรสร้างนวัตกรรมที่ใช้ปรับปรุงพัฒนาการทำงานในทุกระบบไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็น Technology, product, process, business model, service, management, หรือ organization การยกระดับการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า
ผู้เขียนเห็นว่าการได้ทราบระบบการทำงานและการบริหารองค์กรของซีพีแรมที่มีการรักษาคุณภาพ ยึดหลักมาตรฐาน มีความทันสมัยและไม่หยุดพัฒนาเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการเพิ่มกำลังการผลิต (Scale up) และความยั่งยืน (Sustainable) ของธุรกิจ
สมาคมฯ ขอขอบคุณพันธมิตรที่น่ารักกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทริปกิจกรรมที่ดี และ บริษัท ซีพีแรม ที่ได้ให้ข้อมูลความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจได้เป็นวิทยาทานต่อไป
รับชมเพิ่มเติมได้ที่