งานเปิดตัวและลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน (Promoting i with i)

ThaiBIO เก็บภาพบรรยากาศงานเปิดตัวและลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน (Promoting i with i) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาฝาก
งานนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง มาเป็นประธานเปิดงาน

จัดงาน Promoting i with i เกิดจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพไทย (สมาคม ThaiBIO) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยตลอดปี 2560 นี้ วางแผนจะจัดงานสัมมนา และประชุมเพื่อการจับคู่ธุรกิจ ด้วยกันทั้งหมด 4 ครั้ง  ซึ่งครั้งแรกจะจัดวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนมาล่วงหน้าเต็มไปเรียบร้อยแล้ว โปรดติดตามข่าวการจัดงานในคราวต่อไปที่ facebook page thaibio และเวปไซต์สมาคมที่ www.thaibio.or.th