Bio Startup หลักสูตรสำหรับผู้สนใจสร้างธุรกิจไบโอ (Bio Business )

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดย NSTDA Academy จัดหลักสูตร Bio Startup สำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจไบโอ (Bio business) ธุรกิจที่ถูกจับตามองและเป็นความหวังของนักลงทุน ธุรกิจที่เป็นกระแสความแรงสร้าง Bioeconomy ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมี Potential สูงในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น Bioeconomy 

สมาคมไทยไบโอขอเชิญสมัครร่วมหลักสูตร Bio Startup สำหรับคนรุ่นใหม่ ยุค Game changing ผู้นำที่สนใจต่อยอด หรือขยายไลน์ธุรกิจ ต้องการตลาดใหม่ด้านไบโอเทคโนโลยี (New S Curve) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในยุค 4.0 

Bio Startup เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ทุกมิติของ Biotechnology และ Startup Business Model

เพื่อมุ่งสู่รูปแบบการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบติดเทอร์โบ

Course contains 2 Modules 

1 : Biotechnology                              

            – Trend of Biotechnology Business            

            – Biotechnology Up to Date

            – Applications of Biotechnology

            – Biolaw

            – Service of Biotechnology

 2 : Startup Business Model

            – Startup Mindsets 

            – Toolsets

            – Execution 

               (เมื่อลงมือทำ ต้องทำให้เป็น)

            – Accelerate 

               (การติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดดจริง)

            – Startup Investment 

                (การระดมเงินทุนและการลงทุน)

โดยทีมวิทยากรจาก

1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ               

2. ศูนย์ออกแบบและวิจัย KMUTT และผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และทีมนักวิจัย                                                      

3. วิทยากรพิเศษ : เรียนรู้ประสบการณ์ การบริหาร Bio Business เพื่อความยั่งยืน จากบริษัทที่ทำธุรกิจไบโอและใช้ไบโอเทคโนโลยี ที่ประสบความสำเร็จทั้งใน และ ต่างประเทศ

                                                                                    

วันที่สัมมนา

  วันที่ 18 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

– ฝึกอบรม 2 วัน / สัปดาห์ (ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี) เวลา 9.30-16.30 น รวม 16 ครั้ง (ไม่รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ)

– ศึกษาดูงาน Haimen Bio Science Park ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

สถานที่

   – อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

   – โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

   – อาคาร KX (Knowledge Exchange) ถ.กรุงธน กรุงเทพฯ

Special Highlight

   – ภาคบรรยาย : มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิดและมุมมองจากนักวิจัย นักลงทุน และวิทยากรที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในระดับประเทศ

  – การเสวนาพิเศษ เรื่องถอดรหัสความสำเร็จ “Biotechnology Business”

  – เรียนรู้ประสบการณ์ การบริหาร Bio Business เพื่อความยั่งยืน

   – เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

      @ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

      @ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC)

      @ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation)

      @ ชมผลงานวิจัยด้าน Biotechnology 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

      @ Haimen Bio Science Park : บริษัทชั้นนำด้าน Biotechnology frontier และ Startup ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าลงทะเบียน

           

Package A: Coursework สำหรับฝึกอบรม และศึกษาดูงานในประเทศ ค่าลงทะเบียน 95,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

    ประกอบด้วย

     • อาหาร / อาหารว่าง

     • เอกสาร / อุปกรณ์ประกอบการอบรมสัมมนา

     • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ (ตลอดกิจกรรม)

Package B: Study trip ศึกษาดูงาน ณ Haimen Bio Science Park ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน ค่าลงทะเบียน 73,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

      ประกอบด้วย

       • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ค่าตั๋วเดินทาง/ที่พัก/อาหาร ตลอดกิจกรรม)** ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับการดูงานต่างประเทศ 1 ห้อง พัก 2 ท่าน **

       • เอกสาร / อุปกรณ์ประกอบการอบรมสัมมนา

        • ค่าเข้าศึกษาดูงานโรงงาน และ ศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ 

Package C: Coursework and Study trip ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศและ Study trip ศึกษาดูงาน ณ Haimen Bio Science Park นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน ค่าลงทะเบียน 168,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

vdo ข่าว เปิดตัวหลักสูตร และ สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/1b2Oc_0bkoaKnDTbmyb23LXRQ8gQOqIbn/view?usp=sharing

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และการรับสมัคร

https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/bstartup2018-1

https://www.nstdaacademy.com/bstartup/