ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ISO/TC276

ดร.วสันต์ อริยพุฑธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย พร้อม ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ 12 กย. 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานการประชุม เจ้าภาพสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โดยได้เชิญตัวแทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ มาตรฐานต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน ISO/TC276 นี้ด้วย มาให้ข้อมูลการร่วมดำเนินงาน ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโลก ชื่อว่า “ISO/TC 276” ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการกำหนด bioprocess อาจจะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ์เกษตรไทย […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI) และเข้าฟัง สัมมนา “Foresight – Lessons for Its Future Impact and Long-term Planning”  “การมองอนาคต หรือ Foresight เป็นการทำงานที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน และถูกจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ IFI ของไทยแห่งนี้ อยู่ภายใน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ national innovation agency thailand (NIA) เป็นสถาบันเฉพาะทาง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของประเทศ  โดยมียุทธศาสตร์เป้าหมาย ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเข้มแข็ง 2. ระบุแนวโน้มอนาคตที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3. พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเครื่องมือทางนวัตกรรม […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานในพิธีลงนามการเปิด ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND)

            วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานในพิธีลงนามการเปิด ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND) ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวต้อนรับ และแจ้งว่าศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็น platform ของความร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ในการเปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ MIND” ครั้งนี้ มีรัฐมนตรี (รมต.) และรัฐมนตรีช่วย (รมช.) 3 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเป็นเกียรติให้ปาฐกถาในงาน ซึ่งทางผู้เข้าร่วมงานจากสมาคมฯ ได้รับฟังและจับใจความเพื่อขอส่งต่อมา ณ ที่นี้ เริ่มจาก นพ.อุดม คชินทร […]

สมาคมร่วมจัดกิจกรรม อบรมการนำเสนอผลงาน ให้กับ Innovator เพื่อเตรียมความพร้อม นักวิจัยที่จะนำผลงานวิจัยมานำเสนอในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน Promoting I with I ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (สอทช.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรม อบรมการนำเสนอผลงาน ให้กับ Innovator เพื่อเตรียมความพร้อม นักวิจัยที่จะนำผลงานวิจัยมานำเสนอในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน (Promoting Life Science Innovation with Investment หรือ Promoting I with I) ครั้งที่ 2/2561 ในงานนี้ ทางสมาคมได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานการเสนอผลงาน เจราจับคู่ธุรกิจต่อผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน Promoting Life Science Innovation with Investment หรือ Promoting I with I ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 11 […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเดินทางเข้าร่วมงาน Bio World Congress on Industrial Biotechnology ณ Pennsylvania Convention Center และ กิจกรรมต่างๆในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถนะทางการแข่งขันของไทยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2561 จัดโดยเจ้าภาพร่วมจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  นอกจากคณะทำงานจากหน่วยงานเจ้าภาพแล้ว คณะเดินทางประกอบด้วยผู้แทนจาก Food innopolis สวทน., สมาคมไทยไบโอ และ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านชีวภาพที่มีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกจากนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น จำนวน 4 ผลงาน อาทิเช่น …บริษัท Green Innovation Biotechnology (GIB) ผลิตภัณฑ์ วัคซีนพืช Natural Plant Vaccine เป็นสารที่ผลิตได้จากวัสดุทางธรรมชาติมีผลในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืชหลากหลายชนิด ทำให้สามารถทนทานต่อโรคต่างๆ ได้ และ Natural Immune […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เยี่ยมชมงาน KMUTT Creativity & Technology Showcase :series 1

ตัวแทน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO), TMA และ FTI ตบเท้าไปเยี่ยมชมงาน KMUTT Creativity & Technology Showcase :series 1 งานจัด 11-13 มิ.ย. เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ อาคาร KX ชั้น 7 & 8 (ถนนกรุงธนบุรี / BTS วงเวียนใหญ่) ภายในงานพบนวัตกรรมอาหารและการเกษตรมากมายกว่า 50 บูธ ในวันนี้ ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา เลขาธิการสมาคม และผู้อำนวย การศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SCG Packaging เข้าร่วมเสวนาในฐานะตัวแทนจากภาคเอกชนที่ใช้นวัตกรรมนำธุรกิจ บริษัทในเครือ SCG ที่มีอายุยืนยาวมากว่าร้อยปี บริษัทที่มีการปรับปรุงพัฒนาและงานวิจัย อย่างมีระเบียบแบบแผน เก็บภาพงาน และ ข้อมูล บางส่วนมาฝากค่ะ KMUTT […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมงงานประชุมสัมมนา Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy

ผู้แทน ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ballroom A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานจัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดย มี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อน ผ่านการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ด้านเกษตร อาหาร และสมุนไพรของไทย การให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งท่านได้กล่าวชื่นชมกับการทำงานอย่างเข้มแข็งของ วว. มาเป็นปีที่ 55 และเป้าหมายที่เพื่อสร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของประเทศและให้ วว. หาจุดแข็งของตนเองเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป   สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อันได้แก่ 1. การบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ถึงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน SMEs ด้วยนวัตกรรมไปสู่ตลาดโลกด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัมมนาที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของ วว. และพันธมิตร ในด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นครัวโลก […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงาน “Game Changer” สัมมนาของประชาชาติธุรกิจ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) โดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมงาน “Game Changer” สัมมนาของสื่อใหญ่ ประชาชาติธุรกิจ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี   ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (Keynote speech) แสดงปาฐกถา ในห้วข้อ “ผู้กำหนดเกมใหม่ เปลี่ยนอนาคต” ….ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งโลกธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กำหนดเกมส์ เราจะไม่เป็นผู้ตาม มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นเป็นความจริงที่นำมาคิด – เทคโนโลยี ทำให้เกิดนวัตกรรม นวัตกรรมทำให้เกิดจุดเด่น คุณค่าที่แตกต่าง Value driven – ดิจิตอลแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผู้บริโภคกำหนด Demand ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกม – สร้าง New Frontier ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกิดธุรกิจใหม่ๆ จากสังคมที่ตนอยู่ […]

งานเปิดตัวหลักสูตร Bio Startup

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดย สถาบันวิทยาการ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)  จัดงานเปิดตัวและ จัดเสวนาแนะนำหลักสูตร Bio Startup โดย คุณสุวิภา วรรณสาธพ รอง ผอ.สวทช, ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวหลักสูตร     บนเวทีเสวนาได้ระดมพลคนนวัตกรรม เปิดหลักสูตรสร้างนักรบธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย.. โดยมี ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผอ.สถาบันวิทยาการ สวทช, ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รอง ผอ.ศูนย์ไบโอเทคโนโลยี, อจ. อภิทาน ลี รอง ผอ.ศูนย์ออกแบบและวิจัย มจธ. และ ผู้บริหารหลักสูตร DSTARTUP เป็นทีมจากภาคส่วนนักวิชาการ และ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ThaiBIO) ตัวแทนวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ส่งตัวแทนเข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ของกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐเยอรมนี

วันที่ 14-21 เมษายน 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมเป็นตัวแทนเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bio Economy) ร่วมกับคณะดูงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สวทช. วว. สภาอุตสาหกรรม และ สมาคมไบโอพลาสติก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมชีวภาพ   Biotech business  จะเป็นธุรกิจแห่งอนาคต การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยยั่งยืน เกิด Bioeconomy ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสำคัญสาขาหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางชีวภาพที่มีความสมบูรณ์ มีความหลากหลายสูง ขณะที่ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรเหล่านั้น ยังไม่สมบูรณ์ เต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถพัฒนาให้เกิดการใช้งานให้ทรงคุณค่ให้มากกว่าเดิมได้ โดยการพัฒนาขบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้กากของเสียจากอุตสาหกรรมลดลงหรือเปลี่ยนเป็นศูนย์ โดยใช้ขบวนการจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขบวนการผลิตต่างๆ เข้ามาร่วมด้วยเพื่อแปลงกากอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Bio refinary) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่อไป การดูงานตามลักษณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ นหรือหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นหน่วยงานต้นน้ำในการศึกษาหาเทคโนโลยี ปรับปรุงวิธีการ หรือเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีคุณภาพดีขึ้น เช่น ที่ Forschungszentrum Julich university […]

1 3 4 5 6 7 10