สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thaibio) จัดงานThaiBIO Luncheon

สมาคม Thaibio ถือฤกษ์ในโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 จัดงานรวมขุนพลไบโอเทคเมืองไทย ThaiBIO Luncheon เชิญผู้ก่อการก่อตั้งสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมไบโอเทคในเมืองไทยที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหาร เมื่อวันที่ 22 มค. 2562 ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรม เดอะ สุโกศลภายในงาน ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน แถลงสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา และแผนการทำงานของสมาคมฯ ที่เน้นการสร้างเครือข่าย (Networking) โดยการทำหน้าที่เป็นคนเชื่อมโยง สนับสนุน ผลักดัน และประกาศเดินหน้าความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไบโอเทคในเมืองไทย จากนั้น ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดี ม.มหิดล ที่ปรึกษาสมาคมฯ และหนึ่งในผู้ร่วมก่อการ ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาในการก่อตั้งสมาคม ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2553 โดยเกิดมาจากความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากเรามีทรัพยากรชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลาย มีบุคคลากรวิจัย […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thaibio) ขอแสดงความยินดีการก้าวไปอีกขั้นของ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thaibio) ขอแสดงความยินดีการก้าวไปอีกขั้นของ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมไทยไบโอในความสำเร็จของการเจรจาความร่วมมือด้านไบโอเทคโนโลยีเพื่อมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย วันที่ 17 มค. 2562 เจ้าหน้าที่บีโอไอนำทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ, และทีมผู้บริหาร บริษัท Marvel & Novel Business Group Holding Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชม และเจรจาความร่วมมือกับบริษัท Genexine ประเทศเกาหลี โดยมีคณะผู้บริหารของ Genexine ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมเจรจา ทั้งสามฝ่าย มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตยาชีววัตถุขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยทุกระดับชั้นได้เข้าถึงยารักษาโรคร้ายแรงได้มากขึ้นในราคาที่ถูกลง รวมทั้งเป็นการสร้างความสามารถด้านกระบวนการผลิตและบุคลากรตลอดห่วงโชคุณค่าของการผลิตยาชีววัตถุขึ้นในประเทศไทย จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะสร้างเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้

ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ThaiBIO) ร่วมแชร์ประสบการณ์ในเวทีเ​สวนาหัวข้อ “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การสร้างโจทย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา”

ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ThaiBIO)ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในเวทีเ​สวนาหัวข้อ “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การสร้างโจทย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา” ในงานนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จับมือ 21 สถาบัน ร่วมมือสนับสนุน Talent Mobility ปี 2562 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา จากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งในการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมสำรวจ นำเสนอ และรับฟังความคิดเห็น ความพร้อมและความต้องการใช้บริการโรงงานต้นแบบ ระดับขยายขนาดสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ และ ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมเสนอผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับความพร้อมและความต้องการใช้บริการโรงงานต้นแบบ ระดับขยายขนาดสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ โดยหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทค เป็นเจ้าภาพโครงการสำรวจฯ พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบองวีวองส์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ         งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ รักษาการ รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเป็นประธาน กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ และกล่าวเปิดงานประชุม วิทยากรในช่วงแรก คุณ ณัฐพัชร์ โหบาง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบ ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดแผนกความร่วมมือสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบธาโกร หนึ่งในบริษัทสมาชิกสมาคมไทยไบโอ รับหน้าที่รับช่วงสำรวจให้กับสมาคมฯ เข้าทำการสำรวจสัมภาษณ์ และนำเสนอผลการสำรวจความพร้อมของโรงงานต้นแบบระดับขยายขนาดในช่วง เดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2561 จำนวน 10 แห่งจากทั่วประเทศ […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมประชุม BCG Economy Forum ในงาน International Conference on Advanced and Applied Petroleum, Petrochemicals, and Polymers 2018 (ICAPPP 2018)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย(ThaiBIO) ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน BCG in action ใน BCG Economy Forum จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ประชุมนี้เป็นหนึ่งหัวข้อในงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมียปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรืองาน ICAPPP 2018 สืบเนื่องจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท พร้อมทีมงานจาก สวทน. นำประชาคมนักวิจัยเข้ายื่นสมุดปกขาว BCG in action ซึ่งเสนอ Bio economy, Circular economy, Green economy (BCG) Model เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย ท่านนายกฯ ได้รับมอบพร้อมท่านยังฝากว่า […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงาน TSB2018

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมงาน The 30th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference(TSB 2018) ที่ Convention A&B โรงแรม Ambassador สุขุมวิท 11 ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB) และ ภาควิชา ไบโอเทค มหาวิทยาลัยมหิดล งาน TSB ในปีนี้มีหัวข้อว่า Bridging Research and Sociaty for Biotechnology โดยนอกจากจะเป็นงานประชุมวิชาการ นำผลงานของนิสิตนักศึกษา และ ครู อาจารย์ นักวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีชีสภาพใหม่ๆ ผ่านทาง oral prentation […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อการปลอดล๊อคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคม และ ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมประชุมเพื่อการปลอดล๊อคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพเชิญ ผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่ปรึกษา, ผู้บริหาร, นักวิชาการ, Technology Licensing Officer (TLO), ผู้ประกอบการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การวิจัย, สมาคมไทยไบโอและผู้แทนบริษัทสมาชิกสมาคมฯ เข่น ดร. วาสนา วิจักขณาลัญฉ์ บริษัท Bionet-Asia, น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร บริษัท Green Innovative Biotechnology เข้าร่วมระดมความคิดเห็น โดยมี เลขาธิการ สวทน. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ นั่งเป็นประธานการประชุม และได้กล่าวถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศที่ใช้ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำงานวิจัยหรือร่วมวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ในอดีตที่ผ่านมาเช่น #สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี300% […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยจัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจชีวภาพ

จบลงไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ …สำหรับโครงการ ThaiBIO Knowledge Sharing หรือกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้วิทยาการ (update) ความรู้และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจชีวภาพ จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมกับบริษัทสมาชิกเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันและร่วมกันพัฒน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดการสัมมนาในครั้งที่ 1 อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจชีวภาพ”(Intellectual property with Bio Business) โดยสมาคมไทยไบโอได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการสมาคมฯ ในการเป็นแม่งานจัดเตรียมการประชุม และได้วิทยากรมืออาชีพ นักจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง และบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จากบริษัท เร้าส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอีกบริษัทที่เข้ามาร่วมแบ่งปัน และทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ได้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ ห้องประชุม Hexane ชั้น 12 ของตึก 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด […]

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ISO/TC276

ดร.วสันต์ อริยพุฑธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย พร้อม ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านไบโอเทคโนโลยี ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ 12 กย. 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานการประชุม เจ้าภาพสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โดยได้เชิญตัวแทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ มาตรฐานต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน ISO/TC276 นี้ด้วย มาให้ข้อมูลการร่วมดำเนินงาน ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโลก ชื่อว่า “ISO/TC 276” ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการกำหนด bioprocess อาจจะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ์เกษตรไทย […]

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ Innovation Foresight Institute (IFI) และเข้าฟัง สัมมนา “Foresight – Lessons for Its Future Impact and Long-term Planning”  “การมองอนาคต หรือ Foresight เป็นการทำงานที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน และถูกจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ IFI ของไทยแห่งนี้ อยู่ภายใน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ national innovation agency thailand (NIA) เป็นสถาบันเฉพาะทาง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของประเทศ  โดยมียุทธศาสตร์เป้าหมาย ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเข้มแข็ง 2. ระบุแนวโน้มอนาคตที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3. พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเครื่องมือทางนวัตกรรม […]

1 3 4 5 6 7 10