Blog

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) พร้อมด้วย ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมไทยไบโอ พร้อมด้วย ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง GS1-4 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรม (FTI) เพื่อร่วมในคณะทำงานวางโครงการ Biotech Industry Platform สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพหรือที่ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล ในงานนี้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น เช่น สำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ (สวน), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, อาจารย์ และนักธุรกิจ ?????? ขอขอบคุณ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสากรรม ที่ได้เชิญนายกสมาคมไทยไบโอเป็นที่ปรึกษากลุ่ม และร่วมมือกันทำงานเพื่อ จัดทำแผนผลักดันให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป ……โดยโครงการนี้ (Biotech Industry Platform) เบื้องต้นเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สวทน., ว.ช., […]

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมไทยไบโอ ขึ้นบรรยายในงานประชุม The Asian Congress on Biotechnology 2017

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมไทยไบโอ ขึ้นบรรยายในงานประชุม The Asian Congress on Biotechnology 2017 หรือ ACB 2017  ที่ โรงแรม Pullman จังหวัดขอนแก่น งาน ACB 2017 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2560  งานจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยจะจัดขึ้นทุก 2 ปี และจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพไปตามประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในเอเชีย สำหรับปีนี้ได้เวียนมาจัดในประเทศไทย โดยมีสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย หรือ TSB เป็นเจ้าภาพผู้จัดงาน งานครั้งนี้ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ ขึ้นบรรยายในงานประชุม ในหัวข้อ The Thai Association for Biotech Industries (ThaiBIO) Promotes Thai-Biotechnology Business to be Sustainable and Global […]

ThaiBIO-Taiwan bio Companies Business Matching Meeting

สมาคมไทยไบโอจัดประชุมเพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทไบโอเทคจากประเทศไต้หวันและบริษัทสมาชิกของสมาคมไทยไบโอ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม720 อาคารสำนักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) บริษัทผู้ประกอบการด้านไบโอเทคจากประเทศไต้หวัน ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ด้าน อาหารคุณภาพสูง อาหารเสริม เวชสำอางค์ และเทคนิคการผลิตสารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง มาเปิดโอกาสทางธุรกิจและหาคู่ค้าในเมืองไทย ขณะที่บริษัทสมาชิกไทยไบโอของเรายังคงได้รับการตอบรับจากบริษัทน้อยใหญ่ เข้านำเสนอธุรกิจและค้นหา open innovation ทั้ง Betagro, KEEEN, BECTHAI, Greather Pharma และ PTT รวมถึงบริษัทสมาชิกน้องใหม่ แต่เทคโนโลยีเข้มข้น Green Innovative Biotechnology หรือ GIB ก็เข้านำเสนอผลงานและธุรกิจด้วย การประชุมที่เต็มอิ่มด้วยเนื้อหาความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากสมาชิกทั้งสองฝ่ายและแม้จำนวนสมาชิกบริษัทที่เข้ามานำเสนองานจะไม่มากแต่การพบกันที่ถูกคู่ และถูกเวลาทำให้ภาพแนวโน้มความร่วมมือในอุตสาหกรรมไบโอเทคระหว่างบริษัทสมาชิกในไทยไบโอกับบริษัทจากไต้หวันมีให้เห็นทั้งระหว่างและหลังประชุม งานนี้ต้องขอขอบคุณ สวทช. พันธมิตร ผู้สนับสนุนเอื้อเฝื้อ สถานที่จัดประชุมให้กับ สมาคมฯ พร้อมจัดหาแม่บ้านมาดูแลเตรียมเสบียงให้ในราคาประหยัด ขณะที่ได้ประโยชน์จากงานอย่างสูงสุด

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่วงนี้เรามักจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อยู่เนื่องๆ สมาคม ThaiBIO ค้นหาข้อมูลเนื้อหาของศาสตร์พระราชาที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้รวบรวมไว้และนำประเด็นร่วมสมัยนี้มาร่วมแบ่งปัน ณ ที่นี้….. ✍️หนึ่งในบทความที่พูดถึงศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน …ที่เขียนได้ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย ดังมีรายละเอียด (Credit อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์,คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: link….) 1. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนำทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และ ฐานคุณธรรม 2. วิธีการของศาสตร์พระราชาคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ?เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และการวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน ?เข้าถึง หมายถึงการระเบิดจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม ?พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ งาน LAB SUMMIT 2017

สมาคมไทยไบโอแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ งาน LAB SUMMIT 2017 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช.) และ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกันจัดงาน เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด http://www.greenworldmedia.co.th/ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมน-6/ Links ลงทะเบียนออนไลน์ : http://www.greenworldmedia.co.th/register.php?re=lab-20072017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Technology Transfer and Knowledge Sharing Rules”

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตัวแทนสมาคมไทยไบโอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Technology Transfer and Knowleage Sharing Rules” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีลมซึ่งจัดโดย หน่วยงานพันธมิตร ที่มีศักยภาพสูงอย่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS โดยงานนี้ ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยวันนี้ได้เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น อาทิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิบัตร, และ สัญญา เป็นต้น เก็บสไลด์ภาพเกร็ดความรู้เล็กน้อยเป็นภาพนำมาฝากกันค่ะ    

Promoting life science innovation with investment” (Promoting I with I ) Episode 2/2017

?จบลงไปอีกครั้งพร้อมความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมากมาย?กับโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting life science innovation with investment” (Promoting I with I ) Episode 2/2017 งานประชุมจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยศูนย์ควา มเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS), สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการสัมมนา Pitching และ Business matching ภายในงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟังก์ชั่นซิก ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ […]

เชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 2

เชิญร่วมกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ครั้งที่ 2 Promoting life science innovation with investment II (Promoting i with i) วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ห้อง Sapphire 1-2 โรงแรม Novotel ประตูน้ำ กทม. กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย Seminar session, Business pitching (ประกาศรายชื่อโครงการที่จะขึ้นpitching ประมาณปลาย เดือนเมษายน) และ Business matching เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยการลงทุนและเพื่อแสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือผลักดันให้เกิดจากใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้ในลำดับต่อๆ ไป กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (investor)และ นักลงทุน (venture capital) ประโยชน์ที่จะได้รับ : 1. ได้รับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และแหล่งทุน 2. มีโอกาสเข้าถึงนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย […]

งาน Talent Mobility for Food Innovation 2017

ผู้จัดการสมาคมไทยไบโอเข้าร่วมงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ … นำภาพบรรยากาศและสรุปเนื้อหาจากการร่วมกิจกรรมบางส่วน รวมถึงข้อคิดเห็น มาฝากให้ติดตาม ในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ (รายละเอียดในกำหนดการ) โดยได้มีโอกาสรับฟังเสวนาเรื่อง “พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 5 ฝ่าย คือ สกว., สวทน., สวทช. สนช., และ สกอ. จากการฟังเสวนาครั้งนี้ทำให้ทราบว่าในปัจจุบันมีโครงการส่งเสริมการสร้างงานนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สู่ภาคเอกชน จากหน่วยงานส่งเสริมภาครัฐอยู่หลายโครงการ โดยมีตั้งแต่ – การให้ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี, นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ (ทุน คปก., พวอ. จาก สกว., โครงการ Talent mobility จาก สกอ., IF databank จาก สวทน.), – อำนวยความสะดวก สถานที่ infrastructure เครื่องไม้เครื่องมือ […]

งาน Thailand Food Innovation Forum 2017

น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว นายกสมาคมไทยไบโอ เข้าร่วมงาน Thailand Food Innovation Forum 2017 ที่จัดขึ้นใน วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และรับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจ : เส้นทาง SMEs สู่เวทีโลก” ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนยวิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร ซึ่งหมอรุจเวทย์ กล่าวว่า บริษัทเบธาโกร ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้ ตัวอย่างหนึ่งคือการร่วมสนับสนุนการเกิดและสร้างความแข็งแรงของ SME และ Start up เพราะความสำคัญของ SME และ start up ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลเองก็มีหน่วยงานหลักในการสนับสนุน เช่น สสว. (http://www.sme.go.th/th/index.php/other-smes) มหาวิทยาลัยต่างๆ มีศูนย์ ช่วยเหลือ SME เช่น KX หรือ มจท. (http://km.kmutt.ac.th/) ในโครงสร้างพื้นฐานด้านความรู้ นวัตกรรม รวมทั้ง […]

1 7 8 9 10 11