นายกสมาคมไทยไบโอเข้าร่วมงานประชุม “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์”

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) พร้อมด้วย ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมในการสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ ” ในวันที่ 17 ส.ค.60 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา กรุงเทพฯ เวลา 12.30 – 16.30 น. งานนี้จัดโดยสถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการนำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในอุตสาหกรรมโดยตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ วันนี้ คือ สารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็น “เอนไซม์” ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในขบวนการกำจัดแป้งและไขมันในขบวนการทอผ้าออกก่อนการย้อมผ้า ซึ่งวิธีการใช้เอ็มไซม์นี้มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดขั้นตอน ใช้พลังงานลดลง และลดของเสียและน้ำเสียจากขั้นตอนการย้อมผ้าได้ถึง 30-50 % และนอกจากการลดต้นทุนการผลิต และ รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพดีขึ้น ผ้านุ่ม เนื่องจากไม่เป็นการทำร้ายเส้นใยเพราะการทำงานของเอ็นไซม์จะจำเพาะกับการกำจัดแป้งและไขมันจากขบวนทอผ้าได้อย่างจำเพาะ เจาะจง ขณะที่สารเคมีอาจย่อยและทำลายทั้ง แป้ง ไขมันรวมถึงเส้นใยได้

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อดำเนินการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi):

ดร.วสันต์ อริยพุธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเขตนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพภาคตะวันออกในฐานะผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศในงานประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อดำเนินการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi): งานประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การประชุมคราวนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการพัฒนา EECi เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สวทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขึ้นเพื่อใช้ประกอบการทำแผนพัฒนา และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานนี้ทางสมาคมไทยไบโอ โดยนายกสมาคมเสนอเตรียมแผนยุทธศาสตร์ “คลีนิค นวัตกรรม” วัตถุประสงค์เพื่อรองรับและสนับสนุน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ ให้เข้าถึงนวัตกรรม

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) พร้อมด้วย ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมไทยไบโอ พร้อมด้วย ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง GS1-4 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรม (FTI) เพื่อร่วมในคณะทำงานวางโครงการ Biotech Industry Platform สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพหรือที่ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล ในงานนี้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น เช่น สำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ (สวน), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, อาจารย์ และนักธุรกิจ ?????? ขอขอบคุณ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสากรรม ที่ได้เชิญนายกสมาคมไทยไบโอเป็นที่ปรึกษากลุ่ม และร่วมมือกันทำงานเพื่อ จัดทำแผนผลักดันให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป ……โดยโครงการนี้ (Biotech Industry Platform) เบื้องต้นเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สวทน., ว.ช., […]

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมไทยไบโอ ขึ้นบรรยายในงานประชุม The Asian Congress on Biotechnology 2017

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมไทยไบโอ ขึ้นบรรยายในงานประชุม The Asian Congress on Biotechnology 2017 หรือ ACB 2017  ที่ โรงแรม Pullman จังหวัดขอนแก่น งาน ACB 2017 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2560  งานจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยจะจัดขึ้นทุก 2 ปี และจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพไปตามประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในเอเชีย สำหรับปีนี้ได้เวียนมาจัดในประเทศไทย โดยมีสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย หรือ TSB เป็นเจ้าภาพผู้จัดงาน งานครั้งนี้ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมฯ ขึ้นบรรยายในงานประชุม ในหัวข้อ The Thai Association for Biotech Industries (ThaiBIO) Promotes Thai-Biotechnology Business to be Sustainable and Global […]

ThaiBIO-Taiwan bio Companies Business Matching Meeting

สมาคมไทยไบโอจัดประชุมเพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทไบโอเทคจากประเทศไต้หวันและบริษัทสมาชิกของสมาคมไทยไบโอ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม720 อาคารสำนักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) บริษัทผู้ประกอบการด้านไบโอเทคจากประเทศไต้หวัน ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ด้าน อาหารคุณภาพสูง อาหารเสริม เวชสำอางค์ และเทคนิคการผลิตสารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง มาเปิดโอกาสทางธุรกิจและหาคู่ค้าในเมืองไทย ขณะที่บริษัทสมาชิกไทยไบโอของเรายังคงได้รับการตอบรับจากบริษัทน้อยใหญ่ เข้านำเสนอธุรกิจและค้นหา open innovation ทั้ง Betagro, KEEEN, BECTHAI, Greather Pharma และ PTT รวมถึงบริษัทสมาชิกน้องใหม่ แต่เทคโนโลยีเข้มข้น Green Innovative Biotechnology หรือ GIB ก็เข้านำเสนอผลงานและธุรกิจด้วย การประชุมที่เต็มอิ่มด้วยเนื้อหาความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากสมาชิกทั้งสองฝ่ายและแม้จำนวนสมาชิกบริษัทที่เข้ามานำเสนองานจะไม่มากแต่การพบกันที่ถูกคู่ และถูกเวลาทำให้ภาพแนวโน้มความร่วมมือในอุตสาหกรรมไบโอเทคระหว่างบริษัทสมาชิกในไทยไบโอกับบริษัทจากไต้หวันมีให้เห็นทั้งระหว่างและหลังประชุม งานนี้ต้องขอขอบคุณ สวทช. พันธมิตร ผู้สนับสนุนเอื้อเฝื้อ สถานที่จัดประชุมให้กับ สมาคมฯ พร้อมจัดหาแม่บ้านมาดูแลเตรียมเสบียงให้ในราคาประหยัด ขณะที่ได้ประโยชน์จากงานอย่างสูงสุด

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่วงนี้เรามักจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อยู่เนื่องๆ สมาคม ThaiBIO ค้นหาข้อมูลเนื้อหาของศาสตร์พระราชาที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้รวบรวมไว้และนำประเด็นร่วมสมัยนี้มาร่วมแบ่งปัน ณ ที่นี้….. ✍️หนึ่งในบทความที่พูดถึงศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน …ที่เขียนได้ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย ดังมีรายละเอียด (Credit อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์,คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: link….) 1. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนำทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และ ฐานคุณธรรม 2. วิธีการของศาสตร์พระราชาคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ?เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และการวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน ?เข้าถึง หมายถึงการระเบิดจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม ?พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ […]

Promoting life science innovation with investment” (Promoting I with I ) Episode 2/2017

?จบลงไปอีกครั้งพร้อมความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมากมาย?กับโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting life science innovation with investment” (Promoting I with I ) Episode 2/2017 งานประชุมจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยศูนย์ควา มเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS), สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการสัมมนา Pitching และ Business matching ภายในงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟังก์ชั่นซิก ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ […]

งาน Talent Mobility for Food Innovation 2017

ผู้จัดการสมาคมไทยไบโอเข้าร่วมงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ … นำภาพบรรยากาศและสรุปเนื้อหาจากการร่วมกิจกรรมบางส่วน รวมถึงข้อคิดเห็น มาฝากให้ติดตาม ในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ (รายละเอียดในกำหนดการ) โดยได้มีโอกาสรับฟังเสวนาเรื่อง “พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 5 ฝ่าย คือ สกว., สวทน., สวทช. สนช., และ สกอ. จากการฟังเสวนาครั้งนี้ทำให้ทราบว่าในปัจจุบันมีโครงการส่งเสริมการสร้างงานนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สู่ภาคเอกชน จากหน่วยงานส่งเสริมภาครัฐอยู่หลายโครงการ โดยมีตั้งแต่ – การให้ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี, นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ (ทุน คปก., พวอ. จาก สกว., โครงการ Talent mobility จาก สกอ., IF databank จาก สวทน.), – อำนวยความสะดวก สถานที่ infrastructure เครื่องไม้เครื่องมือ […]

งาน Thailand Food Innovation Forum 2017

น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว นายกสมาคมไทยไบโอ เข้าร่วมงาน Thailand Food Innovation Forum 2017 ที่จัดขึ้นใน วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และรับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจ : เส้นทาง SMEs สู่เวทีโลก” ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนยวิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร ซึ่งหมอรุจเวทย์ กล่าวว่า บริษัทเบธาโกร ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้ ตัวอย่างหนึ่งคือการร่วมสนับสนุนการเกิดและสร้างความแข็งแรงของ SME และ Start up เพราะความสำคัญของ SME และ start up ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลเองก็มีหน่วยงานหลักในการสนับสนุน เช่น สสว. (http://www.sme.go.th/th/index.php/other-smes) มหาวิทยาลัยต่างๆ มีศูนย์ ช่วยเหลือ SME เช่น KX หรือ มจท. (http://km.kmutt.ac.th/) ในโครงสร้างพื้นฐานด้านความรู้ นวัตกรรม รวมทั้ง […]

KEEEN Relationship & Partnership Which Embrace Innovation✨

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้จัดการสมาคมไทยไบโอเข้าร่วมงาน”✨ “สัมพันธภาพ & สัมพันธมิตร สร้างสรรค์นวัตกรรม” ซึ่งบริษัทคีนน์ จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อสร้างสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนจำหน่ายคีนน์ด้วยกัน และบริษัทคีนน์ ในงานได้จัดให้มีการร่วมรับฟัง “ทฤษฎีกลยุทธ์ Z-O” (นำ VDO Clip ช่วงสรุปมาฝาก) หลักการบริหารงานองค์กร กลยุทธ์จาก ดร.รัฐ ธนาดิเรก   และการแชร์ประสบการณ์ตรง จาก ดร.วสันต์ อริยพุทธรันต์ CEO คีนน์ ถึงประเด็นและวิธีการที่ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นในแต่ละปี โดยผ่านการเล่าเรื่องย้อนเวลาเส้นทางนวัตกรรมคีนน์กลับไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ……..เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนกำเนิดคีนน์ ตั้งแต่การทำงานวิจัยภายใน สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ ในปี 2008 จนกระทั่งการเปิดตัวแบรนด์คีนน์ ในปี 2011 การร่วมฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างตลาดของธุรกิจนวัตกรรมไปด้วยกันกับผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งร่วมสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักร่วมกันจนเติบโตไปยังหลากหลายประเทศ เรียกว่า ปี 2008-2016″ เป็นยุคของ “Product Development Era นอกจากนี้ ดร.วสันต์ ยังได้กล่าวถึงทิศทางแผนธุรกิจในปี […]

1 6 7 8 9 10